Home Otherบทความอื่นๆ สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน จากธนาคารกรุงไทย เฉพาะพนักงานบริษัทที่ทำข้อตกลงกับธนาคารเท่านั้น