Home ประกันประกันชีวิต ประกันชีวิต พ่วงประกันสุขภาพ – จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตและคุ้มครองโรคทั่วไปรวมไปถึงโรคร้ายแรง