Home ประกันประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพธนาคารออมสิน อัพเดท 2561 – จ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 12 บาทเท่านั้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ