Credit: เงินฝากเผื่อเรียก จาก ธนาคารออมสิน เริ่มออมเงินทั้งที ต้องเลือกบัญชีไม่เสียภาษีดอกเบี้ย “สำหรับเรื่องที่สำคัญในชีวิต เกี่ยวกับการใช้เงิน นั่นก็คือต้องรู้จักออมเงินเอาไว้บ้างครับ ไม่ว่าจะได้มาเยอะ ได้มาน้อย เก็บหอมรอมริบเอาไว้เยอะๆ เผื่อใช้ในกณีฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงวินัยทางการเงินได้ดีอีกด้วย ซึ่งไม่ว่าจะทำเรื่องกู้ซื้อต่าง ก็จะสามารถกู้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งในกรณีต้องใช้จ่ายเร่งด่วนก็สามารถใช้เงินเก็บมาทดแทนได้ เพื่อนๆคนไหนกำลังคิดจะเริ่มฝากเงิน ขอแนะนำ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก จาก ธนาคารออมสิน ที่ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย มีจุดเด่นตรงที่ว่า สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้อีกด้วย ถ้าคิดจะสร้างอนาคต...Read more