บทความ : สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB มกราคม 2559 By iMoney.in.th

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ GHB

 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถาบันทางการเงินหลากหลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลอาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจเลือก หรือยังไม่พบบริการที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการอย่างลงตัว วันนี้ทีมงาน imoney.in.th มีอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากฝาก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลากหลายบริการสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทางธนาคารมีสินเชื่อประเภทใดให้ท่านเลือกรับบริการบ้าง

 

เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน

เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน เป็นเงินกู้ที่จำกัดวงเงินไว้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย ในกรณีท่านที่ต้องการขอกู้เพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ส่วนในกรณีอาคารพาณิชย์ จำกัดวงเงินไว้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย โดยทุกกรณีจะต้องมีวงเงินกู้ไม่เกิน 40 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ (โดยประมาณ) ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี และอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 

เงินกู้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

เงินกู้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น แบ่งเงื่อนไขการบริการออกเป็น 3 กรณีได้แก่ กรณีกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือทาวน์เฮ้าส์ จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 85% – 90% ของราคาประเมิน กรณีกู้เพื่อซื้อห้องชุดราคาต่ำกว่า 1 ล้าน จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 70% – 80% ของราคาประเมิน (ขึ้นอยู่กับประวัติการผ่อนชำระ) และกรณีกู้เพื่อซื้อห้องชุดราคาสูงกว่า 1 ล้าน จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน โดยทุกกรณีจะต้องมีวงเงินกู้ไม่เกิน 40 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ (โดยประมาณ) และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 งวด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

 

เงินกู้ซื้อห้องชุด (คอนโดมิเนียม)

เงินกู้ซื้อห้องชุด (คอนโดมิเนียม) แบ่งเงื่อนไขการบริการออกเป็น 2 กรณีได้แก่ กรณีกู้เพื่อซื้อห้องชุดราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย และกรณีกู้เพื่อซื้อห้องชุดราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย โดยทุกกรณีจะต้องมีวงเงินกู้ไม่เกิน 40 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้กู้ (โดยประมาณ) และผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 งวด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี และอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 

เงินกู้เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน

เงินกู้เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 85% – 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้างหรือซ่อมแซม ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี และอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 

เงินกู้เพิ่มจากบัญชีเดิมที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินกู้เพิ่มจากบัญชีเดิมที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่งเงื่อนไขการบริการออกเป็น 2 กรณีได้แก่ กรณีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมอาคาร จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และกรณีหลักประกันเป็นห้องชุด (คอนโดมิเนียม) จำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 70% – 80% ทั้งนี้ การกู้เพิ่มจากบัญชีเดิมที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสามารถขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปจากเดิมได้ แต่อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ผู้ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 

 

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน
1. สำเนาบัตรประชาชน / รัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า ทุกคน พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่ พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมฉบับจริง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
6. ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการข้อตกลง (ฉบับจริง)
7. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับรองเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง (ฉบับจริง)
8. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ พร้อมฉบับจริง
9. สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
10. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากร ย้อนหลัง 6 เดือน
11. รูปถ่ายกิจการ จำนวน 3-4 รูป
12. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ, ใบอนุญาตประกอบการ
13. สมุดทะเบียนรถยนต์, รูปถ่ายรถยนต์ 2-3 รูป
14. สำเนาสัญญาซื้อขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
15. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (รับรองสำเนา)
16. สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน
17. สำเนาสัญญาจำนอง
18. ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน (กรณีไถ่ถอน)
19. ใบขออนุญาตปลูกสร้าง / รื้อถอนอาคาร
20. แบบแปลน รูปพื้น, ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน และด้านตัดขวาง
21. สำเนาสัญญาปลูกสร้าง (กรณีปลูกสร้าง / ต่อเติม) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา
22. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารเลขที่…………………
23. ใบประมาณราคาค่าปลูกสร้าง
24. สำเนาสัญญาขาย / ให้ ฉบับกรมที่ดิน
25. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 (2ชุด)

 

สุดท้ายนี้ทางทีมงาน imoney.in.th ขอเรียนเสริมว่า บริการสินเชื่อทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงบริการพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังมีสินเชื่อโครงการพิเศษอีกมากมายให้ทุกท่านสามารถเลือกใช้บริการ อาทิเช่น สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัย, สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เป็นต้น และเนื่องจากแต่ละโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขไปจากเดิมด้วยเหตุผลทางด้านนโยบาย จึงขอฝากให้ทุกท่านกรุณาสอบถามและรับทราบรายละเอียดจากทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ เพื่อที่จะเลือกรับบริการได้เหมาะสมและไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับอย่างเต็มที่ครับ
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หลักธนาคารอาคารสงเคราะห์ http://www.ghb.co.th/

 

ส่วนท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดสินเชื่อบ้านของธนาคารอื่นเปรียบเทียบและช่วยในการตัดสินใจ ทางทีมงาน iMoney.in.th ได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านแล้วครับ สามารถติดตามได้ที่ Link ด้านล่างเลยครับ

สินเชื่อบ้าน ธอส | สินเชื่อบ้าน ออมสิน | สินเชื่อบ้าน กรุงไทย | สินเชื่อบ้าน ไทยพาณิชย์ | สินเชื่อบ้าน กรุงศรี | สินเชื่อบ้าน กสิกรไทย | สินเชื่อบ้าน tmb | สินเชื่อบ้าน uob | สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงเทพ | สินเชื่อบ้าน ธนชาต | สินเชื่อบ้าน cimb | สินเชื่อบ้าน ทิสโก้

ซึ่งข้อมูลที่ Link ด้านบนเป็นข้อมูลที่อัพเดทในช่วง มกราคม 2559 นะครับ ซึ่งทาง iMoney.in.th จะทำการอัพเดทให้ให้ทุกท่านได้ทราบทุกเดือนเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตาม iMoney.in.th ได้ตาม Social network ต่างๆ ได้เลยนะครับ มีอัพเดทให้ทราบทุกเดือนแน่นอน ขอบคุณครับ